Çorlu Vatan Hastanesi

Çorlu Vatan Telefon

Vücut Kitle İndeksini Öğrenmek İster Misin?

Değişen Diyet Kültürü Ve Yaşam Tarzı İle Obezite Toplumda Kaçınılmaz Hale Geldi…

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi: 08.02.2020

Özel Çorlu Vatan Hastanesi (Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede, hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak işlenecektir

 

1.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerin/çalışanların; ad, soyadı, iletişim verileri, finansal verileri (banka bilgileri, fatura bilgileri vb.) ve gerekmesi halinde TC kimlik numarasından oluşan kişisel verilerini;

 • Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,
 • Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,
 • Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,
 • Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 •  Aramızda iletişim kurulabilmesi,
 •  Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 •  Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması,
 •  Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 •  Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi,
 • Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,

Amaçlarıyla işliyoruz.

Şirket içerisinde gerçekleştirilecek olan işlerde; işi gerçekleştirecek kişilerin ad, soyadı ve rızaları olması halinde sağlık verilerinden oluşan Özel Nitelikli kişisel verilerini;

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 •  Denetim ve yönetimin sağlanması,
 •  Güvenliğin sağlanması,
 • Gerekli eğitimlerin tamamlanması,
 •   İşe uygunluğun teyidi,
 •   Gerekli koruyucu malzemelerin temininin sağlanması,

Amaçlarıyla işliyoruz.

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

 

2.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

 • Aramızdaki sözleşmenin ifası,
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri finansal durum sorgulamasının yapılması,
 • Toplu ödemelerin gerçekleştirilmesi
 • Çek takibinin yapılması ve iade edilecek çeklerin bildirilmesi,
 • Cari hesap kartında müşterilere ait form tasarımları oluşturulması,
 • Cari hesap açılması,
 • Müşterilere ait cari hesap bilgilerini üst yönetim ile paylaşılması
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.

Sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla veya internet sitesi üzerinden topluyoruz.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel Verileriniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimizin ilgili tedarikçilerine, iş ortaklarına, iştirak ve bağlık ortaklıklara aktarılabilmektedir

 • Yukarıda sayılan kişisel verilerinizi ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalara
 • Danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi ihtarname gönderilmesinin gerekmesi durumunda notere, hukuki taleplere karşı savunma hakkımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere aktarabiliyoruz.
 • Kişisel verilerinizi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacıyla

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir denetim yapması halinde kişisel verilerinizi kanunen denetime açmak durumunda kalabiliriz.

4-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Özel Çorlu Vatan Hastanesi tarafından toplanan, işlenen ve aktarılan kişisel verilerin sahibi olarak siz değerli İş ortaklarımızın bu başlık altında ve/veya KVKK kapsamında ki anılan haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni ve mevzuatta ön görülen usul ve esaslar dahilinde kullanmak istemeniz yahut Özel Çorlu Vatan Hastanesine başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Özel Çorlu Vatan Hastanesi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahipleri bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6- Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde saklanmaktadır.

Özel Çorlu Vatan Hastanesine başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Özel Çorlu Vatan Hastanesi aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması.
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.corluvatan.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Esentepe Mah. Deva Sok No:11/A      Çorlu/Tekirdağ  adresine bizzat teslim edebilir, Noter kanalıyla gönderebilir,

 

cansagliktesisleri@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.