HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Elbette sahip olduğumuz en büyük değer sağlığımız…

Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir.

Biz inanıyoruz ki, toplumda yaşayan her bireyin yaş, cins, ırk, din, sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumları ne olursa olsun, saygı duyulması gereken hakları olduğu gibi bulunduğu ortam ve kişilere karşı sorumlulukları da vardır. Bizler ancak, bu hak ve sorumluluklara saygı duyduğumuzda sağlıklı ve mutlu bir çevre oluşturabiliriz.

Sağlığınızı korumak, sürdürmek ya da yeniden kazanmak amacıyla başvurduğunuz kurumumuzda, gündelik hayatta sık karşılaşmadığımız değişik uygulamalar, işlemler ve kavramlar arasında olduğunuzun farkındayız.

Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının, hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyor ve onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Hastanemizin misyonu, vizyonu ve temel değerlerinin yarattığı ilkelerle; Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi (Amsterdam 1994), Dünya Tabipleri Bildirgesi (Bali 1995) ve T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği (Resmi Gazete,1998) ışığında hazırladığımız HASTA HAK VE SORUMLULUKLARINI sizlerle paylaşıyoruz.

Görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmak ve hastanemizin hizmet sunumuna katkı sağlamak için;

Hasta Hakları Birimimize (Dahili 2029), www.corluvatan.com veya info@corluvatan.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

HASTALARIMIZIN HAKLARI

Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.

Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız, kendileri veya yasal varisi aracılığı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığının olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerin dokümanlarının bir kopyasını alma ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, acil durumlarda bakımları ile doğrudan sorumlu hekime ulaşabilme hakkına sahiptir.

Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, hastalığı, tedavisi, risk ve faydaları, alternatifleri ile kararlara katılmak için bilgilendirilme hakkına sahiptir.

Bu hakkı kullandığına dair onay verme ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır. Hastalarımızın ACİL DURUMLARINDA onay olmaksızın tıbbi girişim yapılabilir.

Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir. Hiç kimseye kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale yapılamaz.

Hastalarımız, önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemizle ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında faturalarının ayrıntılarını isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, muayene, tetkik ve tedavi sırasında kendilerine yardımcı olmak üzere ziyaretçi ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Hastanemizden sağlık hizmeti alan hasta ve yakınlarımız, sağlık durumları ile ilgili yararlanabilecekleri hizmet ve olanakları, yardım alabilecekleri kişi ve kurumları, tedavisi ile ilgilenecek hekim ve sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

HASTALARIMIZIN SORUMLULUKLARI

Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmelidir. Belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, hastalarımız yetkili hekimin ve ilgili yöneticinin onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabilecekleri hususunda bilgilendirilmeli, bu kurala uyacaklarını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almalıdır; hastanemiz içinde hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemizin kurallarına uymalıdır.

Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar, durumlarında ortaya çıkan değişiklikler ve sağlık çalışanlarını riske atabilecek bir bulaşıcı hastalığı ile ilgili doğru ve tam bilgi verme, yapılacak işlemlere de kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmelidir.

Hastalarımız kişisel verilerinde (adı, soyadı, telefon numarası, adres vb.) yapılan değişiklikleri hastanemize bildirmelidir.

Hastalarımız, tedavilerinden sorumlu hekimler, hemşireler ve ilgili sağlık personeli tarafından önerilen tedaviye onay verdikten sonra, geliştirilen plana uymalıdır.

Hastalarımız, tedaviyi reddetmeleri ya da hekimlerinin talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan sorumludur.

Hastalarımız, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etmelidir.

Hastalarımız, ziyaretçilerini ve refakatçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Hastalarımız, kendileri için oluşturulan randevu zamanına bağlı kalmalı ya da bunun olanaklı olmadığı durumlarda bizi önceden bilgilendirmelidir; böylece gecikmeleri önleyip, diğer hastalarımızın daha önce görülmelerini sağlayarak bizlere ve diğer hastalarımıza yardım etmiş olacaklardır.

Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.

Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastamızın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir.

Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Hastanemizden sağlık hizmeti alan hasta ve yakınları, aldığı tıbbi bakım ve tedavi süreci ile ilgili şikayetlerini bildirme ve yanıt isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Birimine şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde yargıya başvurma hakkına sahiptir.