1.Amaç:

Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Tic. A.Ş. (‘’ Çorlu Vatan Hastanesi” veya “Şirket”) çalışan adaylarının kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimiz çalışan adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

2.Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Çorlu Vatan Hastanesi, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metnin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde çalışandan ayrıca izin alınacaktır.

Çorlu Vatan Hastanesi tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kimlik Verisi: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum tarihi, medeni hal, doğum yeri, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti ve pasaport gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi

İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

Finansal Veri: Firmanın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler (örneğin; ücret)

Özel nitelikli kişisel veriler: Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi),Sağlık verileri, Engellilik, malüllük ve sakatlık durumu,Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri,Biyometrik veri, Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı

Özlük Verisi: Personelin veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (CV, özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübeleri, staj bilgileri vb.)

Mesleki Deneyim Verisi: İlgili kişinin mesleği, tecrübesi, pozisyon

Diğer Veri: Mülakat görüşü sonucu, sözleşme statüsü, deneme süresi, işe başlama tarihi, teklid tarihi vb. bilgiler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Çalışan adayına ait fotoğraf

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

3.Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenme Sürecine İlişkin Açıklamalar

Çorlu Vatan Hastanesi, çalışan adaylarına ait kişisel verileri kullanım amacı ortadan kalksa da, başka bir kanunda öngörülmesi veya ilgili çalışan adayı tarafından ayrıca bir rızanın verilmesi halinde saklamaya devam edebilir. Bu istisnai durum haricinde, veri işleme amacının ortadan kalkması söz konusu olduğunda bahsi geçen kişisel veriler Şirketimiz tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

4.Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları ve Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan nedenlerle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ve aktarma şartları kapsamında işlenebilecek ve aktarılacaktır.

İş sözleşmesinin kurulması amacıyla;

 • İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Başvuru süreçlerinin tamamlanması,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4.1.Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin 3.Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz; İşe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla insan kaynaklarına  aktarılmaktadır.

5.Çalışan Adayının Sahip Olduğu Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan adayı, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  Çalışan Adayları, Kanun’dan doğan taleplerini “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Çorlu Vatan Hastanesi başvuru taleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

  Çalışan Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Çorlu Vatan Hastanesi‘ni bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Şirketimizin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

  İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Çorlu Vatan Hastanesi tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak çalışanlara bilgilendirme yapılacaktır.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANI

   

  EvetHayır
  Can Sağlık Tesisleri ve İşletme ve Tic. A.Ş. (‘’ Çorlu Vatan Hastanesi”) iş başvurumun değerlendirilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlamında;

  ·         Ad-soyad, ehliyet bilgisi, doğum yeri – tarihi, medeni hali,  cinsiyet gibi kimlik verilerimi, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerimi, özgeçmişime ilişkin verileri, eğitim ve iş tecrübesine ilişkin bilgileri, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kişisel bilgiyi (“Kişisel Veriler”),

  ·         Sağlık durumu, ehliyet, , sabıka kaydı (ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbiri), kan grubu, engellilik durumu gibi başvuru formunda yer alan diğer veriler dâhil kişisel verilerimi işlemesine (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”),

  Yukarıda sayılan Kişisel Veriler’imin, iş başvuru ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine, işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Çorlu Vatan Hastanesi iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

   

  Yukarıda yer alan verilerin başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde ileride açılacak pozisyonlar için Çorlu Vatan Hastanesi tarafından değerlendirilmesini istiyor ve bu amaçla işlenmesine muvafakat ediyorum.

   

  Özgeçmişimde yer alan referanslarım ile Şirketinizin iletişime geçebilmesi için, referanslardan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında açık rıza tarafımca alınmış olup, size ilettiğim ve/veya özgeçmişimde yer alan referanslarımla iletişime geçilmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmaması kaydı ile izin veriyorum.

   

  Kişisel Verilerimin Çorlu Vatan Hastanesi tarafından işlenmesine ve Kanun ve sair mevzuat uyarınca gerekli olan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ederim.

   

  Çalışan Adayı‘nın Adı  Soyadı:

   

  Tarih:                                                                                                İmza:

   

   

  6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili Çorlu Vatan Hastanesi ‘nin topladığı bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde talep edebilirsiniz.